De Vrienden van de Stamceldonorbank

De Vrienden van de Stamceldonorbank steunen sinds 2008 het belangrijke werk van Matchis. Sinds 22 juni 2009 heeft de Stichting de ANBI-status. Deze afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling hetgeen betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn voor particulieren.

Het RSIN van de Stichting luidt 8209.27.028.

Doelstelling stichting Vrienden van de Stamceldonorbank

Voor mensen met bloedkanker is een stamceltransplantatie vaak de enige kans op genezing. Stamceldonoren zijn van levensbelang. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die zich aanmelden als stamceldonor. Maar om stamceldonoren te registeren en typeren is geld nodig. De gehele opbrengst van acties zoals het jaarlijkse golftoernooi zetten wij dan ook in voor Stichting Matchis. Voor iedere patiënt een match en daarmee kans op toekomst!

Stichting Vrienden van de Stamceldonorbank - golftoernooi

Stichting Vrienden van de Stamceldonorbank - donor en patiënt

Het werk van Matchis

Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie nodig hebben, zo snel mogelijk de best passende donor krijgen.

Deze transplantatie is voor patiënten noodzakelijk om te kunnen overleven. Wordt er geen geschikte donor gevonden, dan is de kans groot dat ze overlijden. Voor een geslaagde stamceltransplantatie is het essentieel dat de stamcellen van de donor en de ontvanger voldoende op elkaar lijken.

De kans dat een patiënt een donor vindt binnen de familie, is slechts 30 procent.  70 Procent van hen is dus afhankelijk van vrijwillige, stamceldonoren buiten de familie. In Nederland is nog steeds een groot tekort aan niet verwante stamceldonoren. Als een patiënt binnen de familie geen passende donor vindt, neemt het transplantatiecentrum contact op met Matchis. Matchis gaat dan -wereldwijd- op zoek naar een geschikte donor – iemand die bereid is om stamcellen te geven voor een voor hem onbekende patiënt. Wordt deze donor gevonden, dan zorgt Matchis voor ‘de match’. Matchis zoekt overigens voor elke patiënt meerdere geschikte donoren. Wanneer de eerste gekozen donor bijvoorbeeld wordt afgekeurd, kan de tweede donor meteen worden benaderd. Hierdoor hoeft de patiënt niet nog langer te wachten.

Waarom hebben wij uw steun nodig?

Van iedere donor die zich bij Matchis aanmeldt, worden de gegevens anoniem in de wereldwijde stamceldonorbank geregistreerd. Wereldwijd hebben meer dan 450 transplantatiecentra toegang tot deze donorbank.

Een gespecialiseerd team van Matchis houdt zich dagelijks bezig met de zoektocht naar een passende donor voor patiënten. Zij doen letterlijk levensbelangrijk werk en maken het mogelijk dat de juiste donoren en patiënten elkaar kunnen vinden.

Matchis krijgt geen structurele overheidssubsidie van de overheid voor het opzetten, onderhouden en uitbreiden van de stamceldonorbank. De stichting is daarom voor een deel afhankelijk van giften en sponsoring van derden.

Uw steun is daarom hard nodig.  Met uw steun aan de Vrienden van de Stamceldonorbank kan Matchis haar goede werk blijven doen.

Hoe steunt u ons?

Doe mee aan het jaarlijkse golftoernooi of draag bij met een donatie, stuur hiervoor een email aan margot.vandenakker@matchis.nl of vul het formulier in.

Stichting Vrienden van de Stamceldonorbank - steun nodig

Bestuur Vrienden van de Stamceldonorbank

Beloningsbeleid bestuur: De bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd.

Stichting Vrienden van de Stamceldonorbank - foto-Mathieu-voorzitter-323x323-1

Mathieu Fluit | Voorzitter

De noodzaak van de stamceldonorbank heeft zich in de loop der jaren bewezen. Verschillende mensen in mijn directe omgeving hebben baat gehad bij een stamceldonor. Mijn vrouw is helaas overleden aan leukemie; in de periode dat zij ziek was, was de stamceldonatie nog in een experimentele fase.

Lees verder

Graag zet ik mij in om de Stamceldonorbank te helpen bij het werven van fondsen. Daarmee kunnen we patiënten zoals mijn vrouw een reële kans geven om te genezen van deze vorm van kanker.

Stichting Vrienden van de Stamceldonorbank - foto-Ron-penningmeester-323x323-1

Ron Tijssen

Ik ben belastingadviseur en heb een bedrijfseconomische en fiscale achtergrond. Al meer dan 40 jaar adviseer ik ondernemers en vermogende particulieren op fiscaal juridisch gebied in de ruimste zin van het woord.  Ook adviseer ik op het gebied van echtscheidingen. Ik heb eerder diverse bestuursfuncties vervuld op een breed terrein.

Lees verder

Mijn ervaring als fiscaal adviseur en ondernemer zet ik met veel overtuiging in om bij te dragen aan de doelstellingen van De Vrienden van de Stamceldonorbank. Welzijn en gezondheid zouden voor iedere wereldburger gemeengoed moeten zijn. Daarom draag ik graag bij aan het verder uitbouwen van De Vrienden van de Stamceldonorbank en het genereren van financiële middelen voor onderzoek en werving van stamceldonoren.

Stichting Vrienden van de Stamceldonorbank - vera-secretaris

Vera van Benthem

Ik ben al sinds oktober 2011 bestuurslid. Mijn motivatie om zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Vrienden van de Stamceldonorbank was tweeledig. Ik heb zelf ook kanker gehad en ben heel blij en dankbaar dat ik deze ziekte heb overleefd.

Lees verder

Daarnaast zet ik mijn expertise als medewerker pr en communicatie graag in voor de Vrienden van de Stamceldonorbank. Met de Vrienden van de Stamceldonorbank werken we aan een serieus netwerk van ambassadeurs en werven we fondsen voor het belangrijke werk van Matchis. Het werven van nieuwe stamceldonoren en het bepalen van hun HLA-weefseltype kost veel geld (€ 35,- per donor), dat maar voor een deel door de overheid wordt gefinancierd. Daarom is het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen het belangrijke werk van Matchis ondersteunen. Dat kan door zelf stamceldonor te worden, door stamceldonoren te werven en/of door de registratie van stamceldonoren financieel te steunen.

Stichting Vrienden van de Stamceldonorbank - Margot-323x323-1

Margot van den Akker

Juni jl. ben ik na een dienstverband van >20 jaar bij stichting Matchis, voorheen de Stamceldonorbank in Nijmegen, met vervroegd pensioen gegaan. Vanuit mijn functie als coördinator communicatie en fondsenwerving was ik de verbindende schakel tussen Matchis en Stichting Vrienden van de Stamceldonorbank. 

Lees verder

Met veel plezier heb ik samengewerkt met het bestuur en toen mij gevraagd was om mij te blijven committeren aan het organiseren van het golftoernooi heb ik volmondig Ja gezegd. Zo blijf ik bijdragen aan het mooie werk van de Vrienden van de Stamceldonorbank.Beleidsplan Stichting Vrienden van de Stamceldonorbank

Jaarlijkse organisatie van een golftoernooi op het Rijk van Nijmegen. De opbrengst van het toernooi komt geheel ten goed van Stichting Matchis Leiden.

Op 6 september 2023 heeft het jaarlijkse golftoernooi plaatsgevonden met een opbrengst van € 80.000,00.

Actuele verslag

Het actuele jaarverslag is op deze website terug te vinden. Ook vindt u in het verslag de laatste financiële gegevens van de Stichting inclusief het resultaat. Het financieel verslag 2032 is vastgesteld door het bestuur.

Contact

Neem contact op met de Vrienden van de Stamceldonorbank.

Postadres St. Vrienden van de Stamceldonorbank

Ron Tijssen
Donkerstraat 20
6604 GJ Wijchen

Mail: info@vriendenvanstamceldonorbank.nl
Telefoonnummer voorzitter- Mathieu Fluit: 06-30629770

Bank: Rabo IBAN: NL67 RABO 0149 1314 02
tnv STG VRIENDEN VAN DE STAMCELDONORBANK NIJMEGEN

Bezoekadres na telefonische afspraak

Stichting Matchis
St. Annastraat 290
6525 HD Nijmegen

Handelsnaam: Stichting Vrienden van de Stamceldonorbank
KvK nr: 09201136
RSIN: 8209.27.028